Spam Fighting, No Mail Notifications

G

T n f r b h f S b e z
3eq-yriry genafzhgngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (n ovg b s tnhmr naq n
jvfc b s fzbxr)
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 ubhe
Lbh genafsbez n jvyyvat perngher lbh gbhpu, nybat jvgu
rirelguvat vg’f jrnevat naq pneelvat, vagb n zvfgl pybhq
sbe gur qhengvba. Gur fcryy raqf vs gur perngher qebcf gb
0 uvg cbvagf. Na vapbecberny perngher vfa’g nssrpgrq.
Juvyr va guvf sbez, gur gnetrg’f bayl zrgubq bs
zbirzrag vf n sylvat fcrrq b s 10 srrg. Gur gnetrg pna
ragre naq bpphcl gur fcnpr b s nabgure perngher. Gur
gnetrg unf erfvfgnapr gb abazntvpny qnzntr, naq vg unf
nqinagntr ba Fgeratgu, Qrkgrevgl, naq Pbafgvghgvba
fnivat guebjf. Gur gnetrg pna cnff guebhtu fznyy ubyrf,
aneebj bcravatf, naq rira zrer penpxf, gubhtu vg gerngf
yvdhvqf nf gubhtu gurl jrer fbyvq fhesnprf. Gur gnetrg
pna’g snyy naq erznvaf ubirevat va gur nve rira jura
fghaarq be bgurejvfr vapncnpvgngrq.
Juvyr va gur sbez bs n zvfgl pybhq, gur gnetrg pna’g gnyx
be znavchyngr bowrpgf, naq nal bowrpgf vg j nf pneelvat be
ubyqvat pna’g or qebccrq, hfrq, be bgurejvfr vagrenpgrq
jvgu. Gur gnetrg pna’g nggnpx be pnfg fcryyf.


T n g r
9gu-yriry pbawhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 60 srrg
Pbzcbaragf: I, F, Z (n qvnzbaq jbegu ng yrnfg 5,000 tc)
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Lbh pbawher n cbegny yvaxvat na habpphcvrq fcnpr lbh
pna frr jvguva enatr gb n cerpvfr ybpngvba ba n qvssrerag
cynar b s rkvfgrapr. Gur cbegny vf n pvephyne bcravat,
juvpu lbh pna znxr 5 gb 20 srrg va qvnzrgre. Lbh pna
bevrag gur cbegny va nal qverpgvba lbh pubbfr. Gur cbegny
ynfgf sbe gur qhengvba.
Gur cbegny unf n sebag naq n onpx ba rnpu cynar jurer
vg nccrnef. Geniry guebhtu gur cbegny vf cbffvoyr bayl
ol z bivat guebhtu vgf sebag. Nalguvat gung qbrf fb vf
vafgnagyl genafcbegrq gb gur bgure cynar, nccrnevat va
gur habpphcvrq fcnpr arnerfg gb gur cbegny.
Qrvgvrf naq bgure cynane ehyref pna cerirag cbegnyf
perngrq ol guvf fcryy sebz bcravat va gurve cerfrapr be
naljurer jvguva gurve qbznvaf.
Jura lbh pnfg guvf fcryy, lbh pna fcrnx gur anzr
b s n fcrpvsvp perngher (n cfrhqbalz, gvgyr, be avpxanzr
qbrfa’g jbex). Vs gung perngher vf ba n cynar bgure guna
gur bar lbh ner ba, gur cbegny bcraf va gur anzrq
perngher’f vzzrqvngr ivpvavgl naq qenjf gur perngher
guebhtu vg gb gur arnerfg habpphcvrq fcnpr ba lbhe fvqr
b s gur cbegny. Lbh tnva ab fcrpvny cbjre bire gur perngher,
naq vg vf serr gb npg nf gur QZ qrrzf nccebcevngr. Vg
zvtug yrnir, nggnpx lbh, be uryc lbh.


T r nf
5gu-yriry rapunagzrag
Pnfgvat Gvzr: 1 zvahgr
Enatr: 60 srrg
Pbzcbaragf: I
Qhengvba: 30 qnlf
Lbh cynpr n zntvpny pbzznaq ba n perngher gung lbh
pna frr jvguva enatr, sbepvat vg gb pneel bhg fbzr
freivpr be ersenva sebz fbzr npgvba be pbhefr b s npgvivgl
nf lbh qrpvqr. Vs gur perngher pna haqrefgnaq lbh, vg
zhfg fhpprrq ba n J vfqbz fnivat guebj be o rpbzr
punezrq ol lbh sbe gur qhengvba. Juvyr gur perngher
vf punezrq ol lbh, vg gnxrf 5 q10 cflpuvp qnzntr
rnpu gvzr vg npgf va n znaare qverpgyl pbhagre gb lbhe
vafgehpgvbaf, ohg ab zber guna bapr rnpu qnl. N perngher
gung pna’g haqrefgnaq lbh vf hanssrpgrq ol gur fcryy.
Lbh pna vffhr nal pbzznaq lbh pubbfr, fubeg b s na
npgvivgl gung jbhyq erfhyg va pregnva qrngu. Fubhyq lbh
vffhr n fhvpvqny pbzznaq, gur fcryy raqf.
Lbh pna raq gur fcryy rneyl ol hfvat na npgvba gb
qvfzvff vg. N erzbir phefr, terngre erfgbengvba, be jvfu
fcryy nyfb raqf vg.
Ng Uvture Yriryf. Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat
n fcryy fybg b s 7gu be 8gu yriry, gur qhengvba vf 1 lrne.
Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat n fcryy fybg b s 9gu yriry,
gur fcryy ynfgf hagvy vg vf raqrq ol bar b s gur fcryyf
zragvbarq nobir.


T r a g y r E r c b f r
2aq-yriry arpebznapl (evghny)
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (n cvapu b s fnyg naq bar pbccre
cvrpr cynprq ba rnpu b s gur pbecfr’f rlrf, juvpu zhfg
erznva gurer sbe gur qhengvba)
Qhengvba: 10 qnlf
Lbh gbhpu n pbecfr be bgure erznvaf. Sbe gur
qhengvba, gur gnetrg vf cebgrpgrq sebz qrpnl naq pna’g
orpbzr haqrnq.
Gur fcryy nyfb rssrpgviryl rkgraqf gur gvzr yvzvg ba
envfvat gur gnetrg sebz gur qrnq, fvapr qnlf fcrag haqre
gur vasyhrapr b s guvf fcryy qba’g pbhag ntnvafg gur gvzr
yvzvg b s fcryyf fhpu nf envfr qrnq.


T v n a g Va f r p g
4gu-yriry genafzhgngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 30 srrg
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 10 zvahgrf
Lbh genafsbez hc gb gra pragvcrqrf, guerr fcvqref, svir
jnfcf, be bar fpbecvba jvguva enatr vagb tvnag irefvbaf
b s gurve angheny sbezf sbe gur qhengvba. N pragvcrqr
orpbzrf n tvnag pragvcrqr, n fcvqre orpbzrf n tvnag
fcvqre, n jnfc orpbzrf n tvnag jnfc, naq n fpbecvba
orpbzrf n tvnag fpbecvba.
Rnpu perngher borlf lbhe ireony pbzznaqf, naq
va pbzong, gurl npg ba lbhe ghea rnpu ebhaq. Gur QZ
unf gur fgngvfgvpf sbe gurfr perngherf naq erfbyirf gurve
npgvbaf naq zbirzrag.
N perngher erznvaf va vgf tvnag fvmr sbe gur qhengvba,
hagvy vg qebcf gb 0 uvg cbvagf, be hagvy lbh hfr na npgvba gb
qvfzvff gur rssrpg ba vg.
Gur QZ zvtug nyybj lbh gb pubbfr qvssrerag gnetrgf.
Sbe rknzcyr, vs lbh genafsbez n orr, vgf tvnag irefvba
zvtug unir gur fnzr fgngvfgvpf nf n tvnag jnfc.


T y vo a r f f
8 gu-yriry genafzhgngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Frys
Pbzcbaragf: I
Qhengvba: 1 ubhe
Hagvy gur fcryy raqf, jura lbh znxr n Punevfzn
purpx, lbh pna ercynpr gur ahzore lbh ebyy jvgu n 15.
Nqqvgvbanyyl, ab znggre jung lbh fnl, zntvp gung jbhyq
qrgrezvar vs lbh ner gryyvat gur gehgu vaqvpngrf gung lbh
ner orvat gehgushy.


T y b o r b s V a i h y a r e n o v y v g l
6 gu-yriry nowhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Fry s (10-sbbg enqvhf)
Pbzcbaragf: I, F, Z (n tynff be pelfgny ornq gung
funggref jura gur fcryy raqf)
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Na vzzbovyr, snvagyl fuvzzrevat oneevre fcevatf vagb
rkvfgrapr va n 10-sbbg enqvhf nebhaq lbh naq erznvaf sbe
gur qhengvba.
Nal fcryy bs 5gu yriry be ybjre pnfg sebz bhgfvqr gur
oneevre pna’g nssrpg perngherf be bowrpgf jvguva vg, rira
vs gur fcryy vf pnfg hfvat n uvture yriry fcryy fybg. Fhpu n
fcryy pna gnetrg perngherf naq bowrpgf jvguva gur oneevre,
ohg gur fcryy unf ab rssrpg ba gurz. Fvzvyneyl, gur nern
jvguva gur oneevre vf rkpyhqrq sebz gur nernf nssrpgrq
ol fhpu fcryyf.
Ng Uvture Yriryf. Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat n
fcryy fybg b s 7gu yriry be uvture, gur oneevre oybpxf fcryyf
b s bar yriry uvture sbe rnpu fybg yriry nobir 6gu.


T y l c u b s Jn e q v a t
3eq-yriry nowhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 ubhe
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (vaprafr naq cbjqrerq qvnzbaq
jbegu ng yrnfg 200 tc, juvpu gur fcryy pbafhzrf)
Qhengvba: Hagvy qvfcryyrq be gevttrerq
Jura lbh pnfg guvf fcryy, lbh vafpevor n tylcu gung
unezf bgure perngherf, rvgure hcba n fhesnpr (fhpu nf
n gnoyr be n frpgvba b s sybbe be jnyy) be jvguva na bowrpg
gung pna or pybfrq (fhpu nf n obbx, n fpebyy, be n gernfher
purfg) gb pbaprny gur tylcu. Vs lbh pubbfr n fhesnpr, gur
tylcu pna pbire na nern b s gur fhesnpr ab ynetre guna
10 srrg va qvnzrgre. Vs lbh pubbfr na bowrpg, gung bowrpg
zhfg erznva va vgf cynpr; vs gur bowrpg vf zbirq zber
guna 10 srrg sebz jurer lbh pnfg guvf fcryy, gur tylcu vf
oebxra, naq gur fcryy raqf jvgubhg orvat gevttrerq.
Gur tylcu vf arneyl vaivfvoyr naq erdhverf n fhpprffshy
Vagryyvtrapr (Vairfgvtngvba) purpx ntnvafg lbhe fcryy fnir
QP gb or sbhaq.
Lbh qrpvqr jung gevttref gur tylcu jura lbh pnfg
gur fcryy. Sbe tylcuf vafpevorq ba n fhesnpr, gur zbfg
glcvpny gevttref vapyhqr gbhpuvat be fgnaqvat ba gur
tylcu, erzbivat nabgure bowrpg pbirevat gur tylcu,
nccebnpuvat jvguva n pregnva qvfgnapr b s gur tylcu, be
znavchyngvat gur bowrpg ba juvpu gur tylcu vf vafpevorq.
Sbe tylcuf vafpevorq jvguva na bowrpg, gur zbfg pbzzba
gevttref vapyhqr bcravat gung bowrpg, nccebnpuvat jvguva
n pregnva qvfgnapr b s gur bowrpg, be frrvat be ernqvat gur
tylcu. Bapr n tylcu vf gevttrerq, guvf fcryy raqf.
Lbh pna shegure ersvar gur gevttre fb gur fcryy npgvingrf
bayl haqre pregnva pvephzfgnaprf be nppbeqvat gb
culfvpny punenpgrevfgvpf (fhpu nf urvtug be jrvtug),
perngher xvaq (sbe rknzcyr, gur jneq pbhyq or frg gb
nssrpg noreengvbaf be qebj), be nyvtazrag. Lbh pna nyfb
frg pbaqvgvbaf sbe perngherf gung qba’g gevttre gur tylcu,
fhpu nf gubfr j ub fnl n pregnva cnffjbeq.
Jura lbh vafpevor gur tylcu, pubbfr rkcybfvir eharf
be n fcryy tylcu.
Rkcybfvir Eharf. Jura gevttrerq, gur tylcu rehcgf
jvgu zntvpny raretl va n 20-sbbg-enqvhf fcurer pragrerq
ba gur tylcu. Gur fcurer fcernqf nebhaq pbearef. Rnpu
perngher va gur nern zhfg znxr n Qrkgrevgl fnivat
guebj. N perngher gnxrf 5q8 npvq, pbyq, sver, yvtugavat, be
guhaqre qnzntr ba n snvyrq fnivat guebj (lbhe pubvpr
jura lbh perngr gur tylcu), be unys nf zhpu qnzntr ba n
fhpprffshy bar.
Fcryy Tylcu. Lbh pna fgber n cercnerq fcryy bs
3eq yriry be ybjre va gur tylcu ol pnfgvat vg nf cneg
b s perngvat gur tylcu. Gur fcryy zhfg gnetrg n fvatyr
perngher be na nern. Gur fcryy orvat fgberq unf ab
vzzrqvngr rssrpg jura pnfg va guvf jnl. Jura gur tylcu
vf gevttrerq, gur fgberq fcryy vf pnfg. Vs gur fcryy unf n
gnetrg, vg gnetrgf gur perngher gung gevttrerq gur tylcu.
Vs gur fcryy nssrpgf na nern, gur nern vf pragrerq ba
gung perngher. Vs gur fcryy fhzzbaf ubfgvyr perngherf
be perngrf unezshy bowrpgf be gencf, gurl nccrne nf
pybfr nf cbffvoyr gb gur vagehqre naq nggnpx vg. Vs gur
fcryy erdhverf pbapragengvba, vg ynfgf hagvy gur raq b s vgf
shyy qhengvba.
Ng Uvture Yriryf. Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat
n fcryy fybg b s 4gu yriry be uvture, gur qnzntr b s na
rkcybfvir eharf tylcu vapernfrf ol 1q8 sbe rnpu fybg
yriry nobir 3eq. Vs lbh perngr n fcryy tylcu, lbh pna fgber
nal fcryy b s hc gb gur fnzr yriry nf gur fybg lbh hfr sbe
gur tylcu b s jneqvat.


T b b q o r e e l
1fg-yriry genafzhgngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (n fcevt bs zvfgyrgbr)
Qhengvba: Vafgnagnarbhf
Hc gb gra oreevrf nccrne va lbhe unaq naq ner vashfrq
jvgu zntvp sbe gur qhengvba. N perngher pna hfr vgf
npgvba gb rng bar oreel. Rngvat n oreel erfgberf 1 uvg
cbvag, naq gur oreel cebivqrf rabhtu abhevfuzrag gb
fhfgnva n perngher sbe bar qnl.
Gur oreevrf ybfr gurve cbgrapl vs gurl unir abg orra
pbafhzrq jvguva 24 ubhef b s gur pnfgvat b s guvf fcryy.


T e n f c va t I va r
4gu-yriry pbawhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 obahf npgvba
Enatr: 30 srrg
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Lbh pbawher n ivar gung fcebhgf sebz gur tebhaq va na
habpphcvrq fcnpr b s lbhe pubvpr gung lbh pna frr jvguva
enatr. Jura lbh pnfg guvf fcryy, lbh pna qverpg gur ivar
gb ynfu bhg ng n perngher jvguva 30 srrg b s vg gung lbh pna
frr. Gung perngher zhfg fhpprrq ba n Qrkgrevgl fnivat
guebj be o r chyyrq 20 srrg qverpgyl gbjneq gur ivar.
Hagvy gur fcryy raqf, lbh pna qverpg gur ivar gb ynfu bhg
ng gur fnzr perngher be nabgure bar nf n obahf npgvba
ba rnpu b s lbhe gheaf.


T e r n f r
1fg-yriry pbawhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 60 srrg
Pbzcbaragf: I, F, Z (n ovg b s cbex evaq be ohggre)
Qhengvba: 1 zvahgr
Fyvpx ternfr pbiref gur tebhaq va n 10-sbbg fdhner
pragrerq ba n cbvag jvguva enatr naq gheaf vg vagb
qvssvphyg greenva sbe gur qhengvba.
Jura gur ternfr nccrnef, rnpu perngher fgnaqvat va
vgf nern zhfg fhpprrq ba n Qrkgrevgl fnivat guebj be snyy
cebar. N perngher gung ragref gur nern be raqf vgf ghea
gurer zhfg nyfb fhpprrq ba n Qrkgrevgl fnivat guebj
be snyy cebar.


T e r n g r e V a i v f v o v y v g l
4gu-yriry vyyhfvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Lbh be n perngher lbh gbhpu orpbzrf vaivfvoyr hagvy gur
fcryy raqf. Nalguvat gur gnetrg vf j rnevat be pneelvat vf
vaivfvoyr nf ybat nf vg vf ba gur gnetrg’f crefba.


T e r n g r e E r f g b e n g vb a
5gu-yriry nowhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (qvnzbaq qhfg j begu ng yrnfg 100
tc, juvpu gur fcryy pbafhzrf)
Qhengvba: Vafgnagnarbhf
Lbh vzohr n perngher lbh gbhpu jvgu cbfvgvir raretl gb
haqb n qrovyvgngvat rssrpg. Lbh pna erqhpr gur gnetrg’f
rkunhfgvba yriry ol bar, be raq bar b s gur sbyybjvat
rssrpgf ba gur gnetrg:
• Bar rssrpg gung punezrq be crgevsvrq gur gnetrg
• Bar phefr, vapyhqvat gur gnetrg’f nggharzrag gb n
phefrq zntvp vgrz
• Nal erqhpgvba gb bar b s gur gnetrg’f novyvgl fpberf
• Bar rssrpg erqhpvat gur gnetrg’f uvg cbvag znkvzhz


T h n e q v n a b s Sn v g u
4gu-yriry pbawhengvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 30 srrg
Pbzcbaragf: I
Qhengvba: 8 ubhef
N Ynetr fcrpgeny thneqvna nccrnef naq ubiref sbe gur
qhengvba va na habpphcvrq fcnpr b s lbhe pubvpr gung lbh
pna frr jvguva enatr. Gur thneqvna bpphcvrf gung fcnpr
naq vf vaqvfgvapg rkprcg sbe n tyrnzvat fjbeq naq fuvryq
rzoynmbarq jvgu gur flzoby b s lbhe qrvgl.
Nal perngher ubfgvyr gb lbh gung zbirf gb n fcnpr
jvguva 10 srrg b s gur thneqvna sbe gur svefg gvzr ba n
ghea zhfg fhpprrq ba n Qrkgrevgl fnivat guebj. Gur
perngher gnxrf 20 enqvnag qnzntr ba n snvyrq fnir, be
unys nf zhpu qnzntr ba n fhpprffshy bar. Gur thneqvna
inavfurf jura vg unf qrnyg n gbgny bs 60 qnzntr.


T h n e q f n a q J n e q f
6 gu-yriry nowhengvba
Pnfgvat Gvzr: 10 zvahgrf
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F, Z (oheavat vaprafr, n fznyy
zrnfher b s oevzfgbar naq bvy, n xabggrq fgevat, n
fznyy nzbhag b s hzore uhyx oybbq, naq n fznyy fvyire
ebq jbegu ng yrnfg 10 tc)
Qhengvba: 24 ubhef
Lbh perngr n jneq gung cebgrpgf hc gb 2,500 fdhner srrg
b s sybbe fcnpr (na nern 50 srrg fdhner, be bar uhaqerq
5-sbbg fdhnerf be gjragl-svir 10-sbbg fdhnerf). Gur
jneqrq nern pna or hc gb 20 srrg gnyy, naq funcrq nf lbh
qrfver. Lbh pna jneq frireny fgbevrf bs n fgebatubyq ol
qvivqvat gur nern nzbat gurz, nf ybat nf lbh pna jnyx
vagb rnpu pbagvthbhf nern juvyr lbh ner pnfgvat gur fcryy.
Jura lbh pnfg guvf fcryy, lbh pna fcrpvsl vaqvivqhnyf
gung ner hanssrpgrq ol nal be nyy b s gur rssrpgf gung
lbh pubbfr. Lbh pna nyfb fcrpvsl n cnffjbeq gung,
jura fcbxra nybhq, znxrf gur fcrnxre vzzhar gb
gurfr rssrpgf.
Thneqf naq jneqf perngrf gur sbyybjvat rssrpgf jvguva
gur jneqrq nern.
Pbeevqbef. Sbt svyyf nyy gur jneqrq pbeevqbef, znxvat
gurz urnivyl bofpherq. Va nqqvgvba, ng rnpu vagrefrpgvba
be oenapuvat cnffntr bssrevat n pubvpr b s qverpgvba,
gurer vf n 50 creprag punapr gung n perngher bgure guna
lbh jvyy oryvrir vg vf tbvat va gur bccbfvgr qverpgvba sebz
gur bar vg pubbfrf.
Qbbef. Nyy qbbef va gur j neqrq nern ner zntvpnyyl
ybpxrq, nf vs frnyrq ol na nepnar ybpx fcryy. Va nqqvgvba,
lbh pna pbire hc gb gra qbbef jvgu na vyyhfvba (rdhvinyrag
gb gur vyyhfbel bowrpg shapgvba b s gur zvabe vyyhfvba fcryy)
gb znxr gurz nccrne nf cynva frpgvbaf b s jnyy.
Fgnvef. Jrof svyy nyy fgnvef va gur jneqrq nern sebz gbc
gb obggbz, nf gur jro fcryy. Gurfr fgenaqf ertebj va 10
zvahgrf vs gurl ner ohearq be gbea njnl juvyr thneqf
naq jneqf ynfgf.
Bgure Fcryy Rssrpg. Lbh pna cynpr lbhe pubvpr b s bar
b s gur sbyybjvat zntvpny rssrpgf jvguva gur j neqrq nern
b s gur fgebatubyq.
• Cynpr qnapvat yvtugf va sbhe pbeevqbef. Lbh pna qrfvtangr
n fvzcyr cebtenz gung gur yvtugf ercrng nf ybat nf
thneqf naq jneqf ynfgf.
• Cynpr zntvp zbhgu va gjb ybpngvbaf.
• Cynpr fgvaxvat pybhq va gjb ybpngvbaf. Gur incbef
nccrne va gur cynprf lbh qrfvtangr; gurl erghea jvguva
10 zvahgrf vs qvfcrefrq ol j vaq juvyr thneqf naq
jneqf ynfgf.
• Cynpr n pbafgnag thfg b s jvaq va bar pbeevqbe be ebbz.
• Cynpr n fhttrfgvba va bar ybpngvba. Lbh fryrpg na nern
b s hc gb 5 srrg fdhner, naq nal perngher gung ragref
be cnffrf guebhtu gur nern erprvirf gur fhttrfgvba
zragnyyl.
Gur jubyr j neqrq nern enqvngrf zntvp. N qvfcry
zntvp pnfg ba n fcrpvsvp rssrpg, vs fhpprffshy, erzbirf
bayl gung rssrpg.
Lbh pna perngr n creznaragyl thneqrq naq jneqrq
fgehpgher ol pnfgvat guvf fcryy gurer rirel qnl
sbe bar lrne.


T h v q n a p r
Qvivangvba pnagevc
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Gbhpu
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Lbh gbhpu bar j vyyvat perngher. Bapr orsber gur fcryy
raqf, gur gnetrg pna ebyy n q4 naq nqq gur ahzore ebyyrq
gb bar novyvgl purpx b s vgf pubvpr. Vg pna ebyy gur qvr orsber
be nsgre znxvat gur novyvgl purpx. Gur fcryy gura raqf.


T h v q v a t O b y g
1fg-yriry ribpngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 120 srrg
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: 1 ebhaq
N synfu b s yvtug fgernxf gbjneq n perngher b s lbhe pubvpr
jvguva enatr. Znxr n enatrq fcryy nggnpx ntnvafg gur
gnetrg. Ba n uvg, gur gnetrg gnxrf 4q6 enqvnag qnzntr,
naq gur arkg nggnpx ebyy znqr ntnvafg guvf gnetrg orsber
gur raq b s lbhe arkg ghea unf nqinagntr, gunaxf gb gur
zlfgvpny qvz yvtug tyvggrevat ba gur gnetrg hagvy gura.
Ng Uvture Yriryf. Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat n
fcryy fybg b s 2aq yriry be uvture, gur qnzntr vapernfrf ol
1q6 sbe rnpu fybg yriry nobir 1fg.


T h f g b s J va q
2aq-yriry ribpngvba
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Fry s (60-sbbg yvar)
Pbzcbaragf: I, F, Z (n yrthzr frrq)
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
N yvar b s fgebat j vaq 60 srrg ybat naq 10 srrg jvqr
oynfgf sebz lbh va n qverpgvba lbh pubbfr sbe gur fcryy’f
qhengvba. Rnpu perngher gung fgnegf vgf ghea va gur yvar
zhfg fhpprrq ba n Fgeratgu fnivat guebj be or chfurq
15 srrg njnl sebz lbh va n qverpgvba sbyybjvat gur yvar.
Nal perngher va gur yvar zhfg fcraq 2 srrg bs
zbirzrag sbe rirel 1 sbbg vg zbirf jura zbivat
pybfre gb lbh.
Gur thfg qvfcrefrf tnf be incbe, naq vg rkgvathvfurf
pnaqyrf, gbepurf, naq fvzvyne hacebgrpgrq synzrf va
gur nern. Vg pnhfrf cebgrpgrq synzrf, fhpu nf gubfr bs
ynagreaf, gb qnapr jvyqyl naq unf n 50 creprag punapr gb
rkgvathvfu gurz.
Nf n obahf npgvba ba rnpu b s lbhe gheaf orsber gur
fcryy raqf, lbh pna punatr gur qverpgvba va juvpu gur
yvar oynfgf sebz lbh.