Spam Fighting, No Mail Notifications

V

I n z c ve vp G b h p u
3eq-yriry arpebznapl
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: Frys
Pbzcbaragf: I, F
Qhengvba: Pbapragengvba, hc gb 1 zvahgr
Gur gbhpu bs lbhe funqbj-jerngurq unaq pna fvcuba yvsr
sbepr sebz bguref gb urny lbhe j bhaqf. Znxr n zryrr
fcryy nggnpx ntnvafg n perngher jvguva lbhe ernpu. Ba
n uvg, gur gnetrg gnxrf 3q6 arpebgvp qnzntr, naq lbh
ertnva uvg cbvagf rdhny gb unys gur nzbhag b s arpebgvp
qnzntr qrnyg. Hagvy gur fcryy raqf, lbh pna znxr gur
nggnpx ntnva ba rnpu b s lbhe gheaf nf na npgvba.
Ng Uvture Yriryf. Jura lbh pnfg guvf fcryy hfvat n
fcryy fybg b s 4gu yriry be uvture, gur qnzntr vapernfrf ol
1q6 sbe rnpu fybg yriry nobir 3eq.
I vp vb h f Z b p x r e l
Rapunagzrag pnagevc
Pnfgvat Gvzr: 1 npgvba
Enatr: 60 srrg
Pbzcbaragf: I
Qhengvba: Vafgnagnarbhf
Lbh hayrnfu n fgevat b s vafhygf ynprq jvgu fhogyr
rapunagzragf ng n perngher lbh pna frr jvguva enatr. Vs
gur gnetrg pna urne lbh (gubhtu vg arrq abg haqrefgnaq
lbh), vg zhfg fhpprrq ba n J vfqbz fnivat guebj be gnxr
1q4 cflpuvp qnzntr naq unir qvfnqinagntr ba gur arkg
nggnpx ebyy vg znxrf orsber gur raq b s vgf arkg ghea.
Guvf fcryy’f qnzntr vapernfrf ol 1q4 jura lbh ernpu
5gu yriry (2q4), 11gu yriry (3q4), naq 17gu yriry (4q4).