WGDC - Suffrenia Castle Sewers

Gridmapper:WGDC - Suffrenia Castle Sewers: Map saved

(19,0)'Sewer Level 0'         fc
         ff
     ffffffffffwfff'To Castle Level 1'
     ffffffffffdffsss
     ff
     ff
     ffffffffff
     ffffffffff
       ddfwwf  ff
       ff  ff
       f  ff
         ff
         ffwfff
         ffdfff
         ff
         ff
         ff
         ff
         ff
         ff
         ff
          ddvvv'Sewer gate - unlocked'z(22,7)sss
           f'Narrow back hallway, unlit'
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
           f
         fffff
         fffff
         fffff
         fffffsss

           'Spiral staircase to main tower'z(18,21)ffffff
         ffffff 'Balcony'
         dvvvffffff
         ffffff
            dd(40,22,0)