huth geomorph 5

Gridmapper:huth geomorph 5: Map saved

w.w w.wffw.w ww ww w.wffwwfwwfw.w ww wfw.w ww ww ww wfwwfw.w w.wfwwffwwfwwfd.wfwwffwwfwwf
w.wfddfw.w  w.wfwwfddfw.w w.dvb w.wfwwfdfwwfd.wfwwfd.wfffw wfffw.wfwwfwfffff
ffw w.wfwwfwfffw wfffw.w ww wffw.w wffdfddfw.wfwwfdffw.wfddfwwfw.dfwwf
wffw wffw.dfw.w ww wb w.wfwwfw wffw ww w.wfwwfwfwffwffwfffwff
w.w ww w.dfwwfdfw w.wfwwfddvfwffd.wfwwfdffd.wfwwfffwfwffd.wfwwfdfffwff
w w.wfffwfw wfw.w ww w.w ww wfw.w ww ww ww wfw.w ww wfwffwffwfffwff
w wfw.w ww w.dfwwffw w.wb w wfw w.wfwwfw wfw w.dfwwfwwfw.wfwwfw.dfwwfw.wfddfwwf
wwfd.wfddfwwfw wfw.w ww wfwwfwwffwwfdffd.wffwwfwwffffdffwffwfff
w.w wfffw wfw  wb w.w ww wfw.w wffw.w wfw.w ww wfffwffwffwfff
w ww w.dfw.w wfwwfwwfw ww w wfw ww ww wfw wfffd.wfwwfddfwwfdfff
w.w ww wsv w.w ww ww w.wfdfwwfw.w w.w ww wfw.w ww ww ww wsv w.w ww w.w w.wffwwfw.w ww w.wffw.w ww.ww
w.wfwwfwfw.wfwwfd.wffwfwvvvvvfw w.wfwwssssv wfw.wfwwfwwfwwffw w wfw.wfwwfwwfwwfwwfwwfwwfww.wwf
ffwfwffw.wfddfwfwvvvvvfwwffwwfwfw.w wfw.w ww wfwwfwwssv wwffwfwvvvvvfw.w ww w.wfwwfwff
w.w w.wffwwfw.w wffwfwvvvvvfw.w wffwfw.wfddfwwfw wsssv w.w ww w.w wfwfwvvvvvfwwfwwfwwfwfw.w w.wwf
w wfffw w.wfwwfwfwvvvvvfw w.dfw.w wfwwfwwfwwfd.wffd.wfwwfw wfwfwvvvvvfw.w wffwfw.wfwf
w wfffw wffwfwvvvvvfw wfw w.dfwwfw.wfwwfwffwffw wfwfwvvvvvfw wffwfwfdf
w wsssv w.w wsssv w ww wfwfwvvvvvfw w.dfwwfwffwffdffw.wfwwfw wfwfwvvvvvfw wffwfwfw.w
wwffwwffwwfwwfddffwvvvvvfwwfffwffwffwffwffwwffwfwvvvvvfwwfdffwfwfwwssv
wfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfwvvvvvfw.w wffd.dfwwfwwfwwfdffwffw.w ww wfwvvvvvfw.w wffwfwfw.w
w.w ww wfw.w ww ww ww wfw.w w.w ww wfw.w ww ww ww w.dfw.w ww w wsssv w ww ww wfw.w
w.w ww ww ww ww ww ww ww w.w ww ww ww ww ww ww ww w.w ww ww ww ww ww ww ww
w     w     w

w     w     w
w     w     w
w     w     w
w     w     w

w     w     w
w     w     w(28.5,8,0)