Alexius Soma Krisippos

Schreibfehler. s. Alexios Soma-Chrisippos.